MARCH 15-26, 2017 – PERFECT TIME TO GO ON A PUB-CRAWL AROUND MOSCOW!

 TAP & BARREL PUB
Bolshaya Dmitrovka, 13
THE TIPSY PUB

Sushchevskaya ul., 9
ODonoghue O’DONOGHUE’S PUB
Pyatnitskaya ul., 29
PUNCH & JUDY PUB
Pyatnitskaya ul., 6/1
LION’S HEAD PUB
Myasnitskaya ul., 15
WE PUB
Kozitskiy per., 1a/2

HOWARD LOVES CRAFT
Tverskaya St, 15

GLASTONBERRY PUB
1-ya Dubrovskaya ul., 13Ас1